Logo MARR
Szukaj
Close this search box.

FAQ

logo unia europejska

Pytania i odpowiedzi

Odp. Krok 1- Przedsiębiorca wypełnia autodiagnozę dostępną na stronie PARP pod adresem https://cawi.parp.gov.pl/6d4bdd52523a0894c5bff71e3ab63fbd.pg

Krok 2 – Przedsiębiorca zakłada konto instytucjonalne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) dostępnej pod adresem
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Krok 3 – Zgłoszenie do Projektu następuje poprzez Formularz zgłoszeniowy uzupełniony w e-systemie na platformie dedykowanej dla Projektu tj.
https://akademiamarr.pl poprzedzone rejestracją profilu Przedsiębiorcy na w/w stronie.

Odp. Przedsiębiorca może uczestniczyć w projekcie poprzez podpisanie tylko jednej umowy w ramach Projektu do limitu określonego w Umowie wsparcia.  

Odp. Tak, na etapie rekrutacji Przedsiębiorca określa rodzaj wkładu własnego.

Odp. Tak, w pierwszej kolejności Operator udzieli wsparcia:

  • Przedsiębiorcom, którzy delegują do udziału w Projekcie min. 1 pracownika będącego osobą z niepełnosprawnością – 1 pkt,
  • Przedsiębiorcom, którzy nie korzystali ze wsparcia na podnoszenie kwalifikacji i na usługi rozwojowe w ramach „Akademia Menadżera MŚP”, „Akademia Menadżera MŚP 2” oraz „Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje
    w zakresie cyfryzacji – 1 pkt.

Odp. W oparciu o zapisy art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, definicja Pracownika przedsiębiorcy wygląda następująco:

  1. pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465);
  2. pracownik tymczasowy w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1110);
  3. osoba wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, z późn. zm.) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;
  4. właściciel pełniący funkcje kierownicze;

wspólnik w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

Odp. Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie nie definiuje wielkości etatu, na jaką ma być zatrudniony pracownik, nie mniej jednak należy pamiętać, iż wsparciem mogą zostać objęci pracownicy odpowiedzialni za politykę personalną przedsiębiorstwa lub za zarządzanie zasobami ludzkimi.

Odp. Nie, udzielana pomoc jest pomocą de minimis.

Odp. Nie, zaplanowane są odrębne nabory dla Opcji I i Opcji II – szczegóły zamieszczono w harmonogramie dostępnym na stronie Projektu.

Odp. Nie, szkolenia wybierane są na podstawie wygenerowanego raportu z Autodiagnozy (dostępnego na stronie PARP). Autodiagnoza służy do określenia potrzeb w zakresie wzmocnienia kompetencji z obszaru polityki personalnej (HR), niezbędnych do dalszego rozwoju firmy w zmieniających się uwarunkowaniach społeczno – gospodarczych. Tematyka szkoleń musi być związana z tematami zawartymi w opisie kompetencji kadr w obszarze HR, a także wynikać z raportu Autodiagnozy. Dodatkowo szkolenia należy wybrać z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), dostępnej na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/,  zaznaczając opcję usług rozwojowych z dofinansowaniem.

Odp. Nie, Uczestnik Projektu, od momentu zgłoszenia udziału w Projekcie do dnia rozliczenia (refundacji) usługi rozwojowej, z której skorzystał, musi być Pracownikiem przedsiębiorcy, delegowanym przez Przedsiębiorcę na usługi rozwojowe. Utrata statusu Pracownika przedsiębiorcy wyłącza możliwość jego udziału w usługach rozwojowych, a poniesione przez Przedsiębiorcę koszty będą stanowiły koszty niekwalifikowane.

Odp. Ostateczny zakres wsparcia oraz czas potrzebny na realizację i rozliczenie umowy wsparcia wynosi 4 miesiące od daty podpisania Umowy wsparcia.

Odp. Tak, podatek VAT w Projekcie „Akademia HR” jest kosztem kwalifikowanym.

Odp. Godzina szkoleniowa kształtuje się na poziomie 60 minut.

Odp. Nie, nie ma takiej konieczności na etapie rekrutacji. Czas na zgłoszenie pierwszej usługi rozwojowej za pośrednictwem e-systemu to 15 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy wsparcia.

Odp. Zaświadczenie jakie uczestnik szkolenia otrzyma po zakończeniu usługi musi zostać przesłane do Operatora albo w formie skanu albo w wersji papierowej. W obu przypadkach będzie to kopia dokumentu, gdyż oryginał otrzyma osoba uczestniczącą w usłudze.

Usługodawca (Dostawca usług) wystawiając dokument Zaświadczenia podbija go pieczęcią i uwierzytelnia podpisem osoby upoważnionej do jego wystawienia.

Natomiast odbiorca dokumentu (Przedsiębiorstwo delegujące pracownika/ów na usługę) przekazuje Operatorowi kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do jego potwierdzenia zgodnie z dokumentacją CEIDG/KRS.

Ta kopia potwierdzona może zostać przesłana/przedstawiona do rozliczenia wraz z wnioskiem  refundację w postaci:

– pliku wgranego do e-systemu z podpisem kwalifikowanym lub

– papierowej kopii dokumentu poświadczonego w sposób tradycyjny za zgodność z oryginałem na wersji papierowej i przesłanego na adres siedziby operatora z dopiskiem „Akademia HR”.

Odp. Jeśli karta usługi informuje o metodzie walidacji, wtedy taka informacja musi się znaleźć na zaświadczeniu jakie otrzymuje uczestnik usługi. Na przykładzie: w karcie umieszczono zapis przewidujący na zakończenie szkolenia przeprowadzenie testu wiedzy, wtedy usługodawca (wystawca dokumentu)  powinien na zaświadczeniu umieścić pod efektami uczenia się zapis który stwierdza, że taka metoda walidacji została przeprowadzona. 

Odp. W przypadku uczestników o statusie „kandydat na menadżera, odpowiedzialny za politykę personalną Przedsiębiorcy” lub „kandydat na menadżera, odpowiedzialny za zarządzanie zasobami ludzkimi Przedsiębiorcy” – dokumentem jaki należy dostarczyć do wniosku o refundację jest np. umowa o pracę uwzględniająca zmianę stanowiska po awansie.

Odp. Nie, Operator udzieli wsparcia finansowego na usługi w formie zdalnej realizowanej w czasie rzeczywistym.

Odp. Co do zasady nie ma obowiązku nagrywania zajęć. W przypadku usług rozwojowych w formie zdalnej, potwierdzeniem obecności w każdym dniu usługi rozwojowej będzie lista obecności na usłudze wraz z raportami logowania Uczestników usługi. Dodatkowo Dostawca Usług jest zobowiązany do umożliwienia Operatorowi przeprowadzenia kontroli usług realizowanych w formie zdalnej poprzez udzielenie dostępu do prowadzonej usługi.

Odp. Nabór będzie trwać 10 dni roboczych lub do wyczerpania puli dostępnych środków.

Odp. Do systemu, dołączacie Państwo tylko sprawozdania firmy wnioskującej.

Odp. Wszystkie załączone do e-systemu pliki łącznie nie mogą przekroczyć pojemności 64 MB.

Odp. Dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia składane przez Przedsiębiorcę w procesie rekrutacji w e-systemie w postaci formularza zgłoszeniowego wraz załącznikami są składane w większości w formie interaktywnych załączników wypełnionych i wysłanych w e-systemie lub w formie dołączanego scanu pdf wgrywanego jako załącznik. W przypadku gdy dokumenty wymienione w ust. 13 pkt 1-9 nie są dokumentami wygenerowanymi automatycznie z zewnętrznych systemów wymagane są podpisy osób upoważnionych do reprezentacji Przedsiębiorcy.

Odp. W przypadku Przedsiębiorstw działających dłużej niż jeden zamknięty rok obrachunkowy, a krócej niż dwa zamknięte lata obrachunkowe, Przedsiębiorca określa kategorię statusu na podstawie danych z pierwszego zamkniętego roku obrachunkowego. W przypadku Przedsiębiorstw działających krócej niż rok, Przedsiębiorca określa kategorię statusu Przedsiębiorstwa na podstawie danych opartych na godnych zaufania szacunkach dotyczących całego roku, które wykorzystywał do opracowania założeń w zakresie projekcji finansowych i poziomu zatrudnienia. Określenie statusu powinno opierać się na danych aktualnych na dzień ubiegania się o wsparcie i odzwierciedlać prognozy dla całego bieżącego okresu obrachunkowego. Wszelkie przyjęte przez wnioskodawcę wartości powinny znajdować oparcie w dokumentacji Przedsiębiorstwa, a zakładane prognozy dotyczące poziomu zatrudnienia oraz wyników finansowych wnioskodawca powinien móc uzasadnić. Dane stosowane do określania liczby zatrudnionych i wyników finansowych, to dane obliczane w skali rocznej.

Skip to content